Володимир КРИЖАНІВСЬКИЙ: Перевернуте навчання

23 листопада 2011 року була прийнята постанова Кабінету міністрів України, яка затвердила новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Впровадження цих нововведень поступово почалось з 1 вересня 2013 року. Стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів, що реалізуються в освітніх галузях і відображаються в результативних складових змісту базової загальної середньої освіти. При цьому особистісно зорієнтований підхід до навчання забезпечує розвиток академічних, соціокультурних, соціально-психологічних та інших здібностей учнів, а компетентнісний підхід сприяє формуванню ключових і предметних компетентностей.

Головною відмінністю нового Стандарту є саме компетентісний підхід до навчання, що передбачає формування в учнів різноманітних компетентностей. До ключових компетентностей належить уміння вчитися, базові компетентності в галузі природознавства й техніки, інформаційно-комунікаційна, соціальна, загальнокультурна, підприємницька і здоров’язбережувальна компетентності, а до предметних — комунікативна, міжпредметна, природничо-наукова, проектно-технологічна та інформаційно-комунікаційна, суспільствознавча і здоров’язбережувальна компетентності. Діяльнісний підхід спрямований на розвиток умінь і навичок учня, застосування здобутих знань у практичних ситуаціях, пошук шляхів інтеграції до соціокультурного та природного середовища.

Стрімке розширення за останні десятиліття інформаційного поля, що оточує людину, спричинило появу постіндустріального інформаційного суспільства. І система освіти, попри відомий консерватизм, мусить реагувати на виклики часу. Тому впровадження компетентнісного навчання на сьогодні є найбільш актуальним питання у розвитку української освіти.

Досить близьким до компетентнісного навчання є так зване «перевернуте навчання». Воно являє собою форму активного навчання, педагогічну модель, в якій типова подача лекцій і організація домашніх завдань міняються місцями. Учні вивчають вдома новий матеріал чи дивляться по ньому короткі відеолекції, у той час як у класі відводиться час на виконання вправ, обговорення проектів і дискусії. Відеолекції часто розглядаються як додатковий компонент у «переверненому» підході, вони створюються викладачем і розміщуються в Інтернеті.

Під час традиційних уроків учні часто намагаються вхопити те, що вони чують в момент мовлення учителя. У них немає можливості зупинитися, щоб обміркувати сказане, і, таким чином, вони можуть упускати важливі моменти. А вивчення матеріалу вдома чи використання відео та інших попередньо записаних інформаційних носіїв дозволяє учням повністю контролювати хід уроку: вони можуть читати, дивитися, перемотувати назад або вперед по мірі необхідності. Такий спосіб навчання якраз і слідує основним принципам компетентнісного навчання, адже головною метою останнього є навчити учнів вчитись та самостійно знаходити потрібну інформацію.