Статут партії

І. Загальні положення
2. Завдання партії
3. Членство у партії, права і обов’язки членів партії
4. Керівні та контрольно-ревізійні органи партії
5. Майно та кошти партії
6. Права партії
7.Порядок припинення діяльності партії
8. Внесення змін і доповнень до статуту та програм партії

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Партія Вільних Демократів (надалі Партія) — партія, ідеологічною основою якої є головні принципи лібералізму, насамперед ті. шо стосуються свободи особистості як головної передумови економічного, соціального та політичного прогресу країни, її конкурентоспроможності на світовій арені.

Метою діяльності Партії с сприяння захисту власності, свободи, миру та рівності всіх громадян перед законом, забезпечення пріоритету інтересів особистості над інтересами нації та держави шляхом участі у політичному житті країни, зокрема висуванні кандидатів від партії на виборні посади до органів державної влади та місцевого самоврядування, впливу на формування громадської думки шляхом популяризації у встановленому законодавством порядку ліберальної ідеології та програми Партії.

1.2. Повна назва — Партія Вільних Демократів. Скорочена назва — ПВД.

1.3. Партія здійснює свою діяльність на території України відповідно до Конституції України, чинного законодавства і цього Статуту на принципах законності, гласності, самоврядування, добровільності, рівноправності її членів.

1.4. Партія прагне до політичної влади, використовуючи виключно законні методи. Для реалізації своїх програмних цілей і завдань вступає у співпрацю з іншими політичними партіями та організаціями на умовах рівноправності.
1.5. Партія відкидає насильство як метод досягнення своїх цілей та завдань. Принципи її діяльності — діалог, апеляція до громадської думки шляхом політичної агітації.

1.6. Партія є юридичною особою з моменту її державної реєстрації у встановленому законодавством порядку, має відокремлене майно, самостійний баланс, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов’язки, бути позивачами і відповідачами в суді, арбітражі або в третейському суді.

1.7. Партія має круглу печатку, бланки, штампи, партійну символіку, яка затверджується Політичною Радою Партії. Символіка партії реєструється у встановленому законодавством України порядку.

1.8. До складу Партії входять регіональні, місцеві і первинні організації, діяльність яких регламентується цим Статутом.

1.9. Юридична адреса Партії: Україна, місто Київ. Кловський узвіз, 18.

2. ЗАВДАННЯ ПАРТІЇ
2.1. Основними завданнями Партії є:

 • популяризація свободи та її загального визнання як запоруки найвищої продуктивності праці, економічного та соціального прогресу, добробуту суспільства;
 • сприяння захисту прав і свобод, насамперед права на життя, права на працю, права на освіту, свободу слова;
 • сприяння роз’ясненню та юридичному закріпленню переваг приватної власності над іншими формами власності як економічно найбільш ефективної та такої, що найбільше властива людині;
 • сприяння впровадженню гнучкої стимулюючої податкової системи з мінімально можливими ставками податків;
 • переконання співвітчизників у власній відповідальності кожного громадянина за свою долю, всебічне стимулювання підприємницької активності та прагнення людей до збагачування всіма законними методами;
 • сприяння створенню адресної системи соціальної допомоги винятково для непрацездатних громадян і позбавлення цієї допомоги ледарів та нероб, які повинні дбати про себе самі;
 • сприяння захисту прав будь-яких меншин — національних, релігійних, расових, сексуальних тощо;
 • створення у суспільстві атмосфери терпимості до будь-якого інакомислення, яке не суперечить загальнолюдськім цінностям.

3. ЧЛЕНСТВО У ПАРТІЇ, ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ПАРТІЇ.
3.1. Членом Партії може бути лише громадянин України, який відповідно до Конституції України має право голосу на виборах, визнає цей Статут та програмні документи Партії, своєю активною діяльністю сприяє досягненню мети та здійсненню її завдань.

3.2. Член Партії не може бути одночасно членом інших політичних партій.

3.3. Членом Партії не можуть бути судді, працівники прокуратури, працівники органів внутрішніх справ, співробітники Служби Безпеки України, військовослужбовці, працівники органів державної податкової служби.

3.4. Для вступу в Партію громадянин подає до відповідної місцевої, регіональної організації або їх керівних органів чи до керівних органів Партії письмову заяву про вступ до Партії та рекомендацію члена Партії. Заява розглядається за участю заявника на чергових Загальних зборах (конференції) відповідної організації чи на черговому засіданні керівного органу організації або Партії.

3.5. На Загальних зборах (конференції) місцевої чи регіональної організації або на засіданні Ради регіональної організації чи керівного органу місцевої організації, що здійснюють прийом у члени Партії, мають бути присутні члени Політичної Ради Партії. Прийняте на них рішення про прийом у члени Партії обов’язково затверджується на найближчому засіданні Політичної Ради Партії. Датою прийому у члени Партії є дата винесення рішення про прийом у члени Партії.

3.6. Члени Партії мають рівні права й обов’язки.

3.7. Член Партії має право:

 • обирати і бути обраним у керівні органи Партії;
 • звертатися із запитами, заявами і пропозиціями в будь-які органи Партії й одержувати відповіді по суті свого звернення;
 • оскаржувати прийняті рішення до керівних органів Партії вищого рівня;
 • претендувати відповідно до активності своєї членської діяльності, норм цього Статуту і політичного курсу Партії на вису нення своєї кандидатури в органи державної влади і місцевого самовряду вання, а в разі висунення його кандидатури — також і на підтримку Партії в ході виборчої кампанії;
 • у випадку обрання або призначення на посади в органи представницької або виконавчої влади, або органи місцевого самоврядування — одержувати від Партії необхідну інформаційну та іншу підтримку, що не суперечиль чинному законодавству;
 • вільно вийти зі складу членів, письмово сповістивши про це керівні органи відповідної організації. Громадянин, який вийшов з Партії, може бути поновлений у членстві в Партії за його особистою заявою на підставі рішення Ради відповідної регіональної організації Партії

3.8. Член Партії зобов’язаний:

 • стояти на обліку в одній з місцевих організацій, а в разі її відсутності в регіональній організації;
 • дотримуватись цього Статуту;
 • виконувати рішення органів Партії з питань виборчої політики Партії;
 • сплачувати членські внески;
 • у разі обрання народним депутатом України чи депутатом місцевої ради входити до відповідної партійної депутатської фракції (групи);
 • керуючись у своїй суспільно-політичній діяльності рішеннями керівних органів Партії. Статутом, програмними матеріалами Партії, пропагувати цілі Партії, робити свій внесок у здійснення її завдань:
 • брати участь у заходах, що проводить Партія.

3.9. Членство в Партії підтверджується посвідченням, зразок якого затверджується Політичною Радою Партії.

3.10. Членство в Партії припиняється у разі вибуття або виключення з Партії.

3.11. Член Партії вважається таким, що вибув з членів Партії у випадку:

 • подання заяви про вихід з Партії до керівних орг анів відповідної місцевої, регіональної організації чи до керівних органів Партії;
 • не проходження чергової перереєстрації або не постановки на облік у встановлені строки;
 • втрати громадянства:
 • визнання судом обмежено дієздатним чи недієздатним;
 • смерті або визнання судом померлим чи безвісти відсутнім.

Рішення про вибуття приймається на чергових Загальних зборах (конференції) відповідної організації чи на черговому засіданні керівного органу організації або Партії.

3.12. Член Партії може бути виключений з її лав за рішенням Ради відповідної регіональної організації або Політичної Ради у випадку:

 • невиконання прийнятих на нього обов’язків, передбачених Статутом Партії;
 • перешкоджання виконанню рішень органів Партії, її регіональних і місцевих організацій з питань виборчої політики Партії; вступу в іншу політичну партію або громадську організацію, статутні та програмні цілі якої не збігаються з політичними, та соціально-економічними цілями Партії;
 • набуття законної сили вироку суду, яким члена Партії визнано винним у вчиненні умисного злочину;
 • вчинення діянь, що суперечать програмним та статутним цілим Партії.

Член Партії, що входить у керівні або ревізійні органи Партії, може бути виключений з Партії тільки за рішенням органу, що обрав його до складу керівних або ревізійних органів відкритим голосуванням 2/ 3 голосів присутніх членів.

3.13. Членство в Партії зупиняється в разі обрання члена Партії суддею, призначення його працівником прокуратури, органів внутрішніх справ, співробітником Служби безпеки України, органів державної податкової служби, призовом на військову службу. Для зупинення членства в Партії член Партії подає до керівних органів відповідної місцевої, регіональної організації чи до керівних органів Партії письмову заяву. Заява розглядається на чергових Загальних зборах (конференції) відповідної організації чи на черговому засіданні керівного органу організації або Партії.

3.14. Датою припинення або зупинення членства в Партії вважається дата настання події (дата подачі заяви, день смерті, вступ у законну силу рішення суду).

3.15. Члени Партії підлягають обліку в місцевій, регіональній організації Партії, Секретаріаті Політичної Ради та проходять за рішенням Політичної Ради Партії перереєстрацію.

4. КЕРІВНІ ТА КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНІ ОРГАНИ ПАРТІЇ.
4.1. ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ПАРТІЇ
4.1.1. Центральними керівними органами Партії є: З’їзд Партії (надалі — З’їзд], Політична Рада Партії. Президія Політичної Ради Партії. Виконавчим органом Партії є Секретаріат Політичної Ради партії. Контрольним органом Партії є Ревізійна комісія.

4.1.2. Найвищим керівним органом Партії є З’їзд, який скликається не рідше одного разу на два роки Політичною Радою Партії. Позачерговий З’їзд Партії скликається за рішенням Політичної Ради або на вимогу не менше 1/3 регіональних організацій, документально підтверджених рішеннями зборів (конференцій) відповідних організацій, або за рішенням Голови Партії.

4.1.3. Про скликання чергового З’їзду Секретаріат Політичної Ради Партії повідомляє місцеві та регіональні організації не пізніше ніж за місяць, а про скликання позачергового — не пізніше ніж за два тижні до його проведення.

4.1.4. Делегати З’їзду обираються на Загальних зборах (конференціях) регіональних організацій за встановленою Політичною Радою квотою представництва. За рішенням Політичної Ради делегатами З’їзду поза квотою можуть бути члени Політичної Ради Партії.

4.1.5. З’їзд є правомочним, якщо на ньому представлено не менше половини регіональних організацій, а також зареєструвалися і присутні не менше 2/3 обраних делегатів.

4.1.6. З’їзд Партії:

 • обирає робочі органи З’їзду та затверджує регламент його проведення;
 • ухвалює процедуру прийняття рішень;
 • приймає Статут Партії. її Програму, вносить до них зміни, доповнення;
 • визначає політичну стратегію Партії, а також основні напрямки діяльності Партії на наступний період;
 • обирає строком на 4 роки Голову Партії;
 • за поданням Голови Партії визначає кількість заступників Голови Партії;
 • обирає строком на 4 роки першого заступника Голови, заступників Голови Партії;
 • самостійно утворює, ліквідує створені ним постійні комісії Партії, затверджує обрані комісіями з числа їх членів кандидатури голів цих постійних комісій Партії;
 • рейтинговим голосуванням обирає строком на 4 роки членів Політичної Ради Партії;
 • обирає членів Ревізійної комісії Партії строком на 4 роки;
 • заслуховує і затверджує звіти Голови Партії. Ревізійної комісії;
 • висуває кандидата від Партії на посаду Президента України;
 • висуває кандидатів від Партії у народні депутати України у відповідності з Законом України «Про вибори народних депутатів України;
 • приймає рішення про утворення, ліквідацію постійних комісій Партії, обирає та звільняє їх голів;
 • приймає рішення про дострокове звільнення з посади членів Політичної Ради. Ревізійної комісії. Голови, першого заступника Голови, заступників Голови Партії;
 • приймає рішення про припинення діяльності Партії у формі саморозпуску, реорганізації;
 • здійснює право власності на майно та кошти Партії;
 • з’їзд може прийняти до свого розгляду будь-яке питання, яке стосується діяльності Партії.

4.1.7. З’їзд Партії відкриває і веде до обрання робочих органів З’їзду Голова Партії або за рішенням Президії Політичної Ради один з його заступників.

4.1.8. Рішення про:

 • продовження виконання повноважень Голови Партії у випадку отримання Партією на виборах до Верховної Ради України гірших результатів ніж на попередніх виборах;
 • виключення з Партії або дострокового звільнення від їх обов’язків;
 • членів Ревізійної комісії Партії, керівних органів Партії

приймаються 2/3 голосів зареєстрованих делегатів З’їзду шляхом таємного голосування.

Рішення про:

 • внесення змін і доповнень до цього Статуту;
 • припинення діяльності Партії

приймаються 3/4 голосів зареєстрованих делегатів З’їзду шляхом таємного голосування.

Рішення:

 • про включення питань до порядку денного З’їзду;
 • про проведення таємного голосування;
 • всі інші рішення

приймаються більшістю голосів зареєстрованих делегатів.

Вибори Голови, першого заступника Голови, заступників Голови Партії, членів Політичної Ради, Ревізійної комісії Партії здійснюються шляхом таємного голосування.

Рішення З’їзду підписуються Головуючим на З’їзді та Головою Секретаріату З’їзду.

4.1.9.Голосування на З’їзді Партії відбувається за принципом: один делегат — один голос.

4.1.10.Політична Рада Партії — керівний постійно діючий орган Партії в період між З’їздами.

4.1.11.Політичну Раду Партії очолює Голова Партії. Перший заступник, заступники Голови Партії, Голови регіональних організацій є членами Політичної Ради Партії. Крім того, до складу Політичної Ради Партії не за посадою можуть входити інші члени Партії, але не більше 20 осіб, які обираються З’їздом Партії за результатами рейтингового голосування. Представники місцевих та регіональних організацій мають право брати участь у засіданнях Політичної Ради з правом дорадчого голосу.

4.1.12.Засідання Політичної Ради Партії скликається Головою не рідше одного разу на шість місяців. Позачергове засідання Політичної Ради скликається на вимогу Голови, на підставі рішення Ревізійної комісії. Президії Політичної Ради Партії або на вимогу не менше 1/3 членів Політичної Ради. Члени Політичної Ради Партії, місцеві та регіональні організації повідомляються про чергове та позачергове засідання Політичної Ради Партії, проект його порядку денного не пізніше ніж за 3 дні до його проведення.

4.1.13.Політична Рада правомочна, якщо у її засіданнях бере участь не менше половини її членів. Рішення приймаються відкритим голосуванням, простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Політичної Ради Партії.

4.1.14. Політична Рада Партії:

 • скликає чергові і позачергові З’їзди Партії, створює оргкомітет по їх підготовці;
 • організує та координує роботу Партії;
 • здійснює прийом у члени Партії, а також затверджує рішення Загальних зборів (конференцій) регіональних та місцевих;
 • організацій га їх керівних органів про прийом у члени Партії:
 • визначає функції заступників Голови Партії та розподіл обов’язків між ними:
 • розглядає питання тактики проведення виборчої кампанії, визначає напрямки фінансової, організаційної та оперативної діяльності Партії;
 • приймає рішення про звернення до народу України. Президента України, а також до Верховної Ради України та інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування з питань політичного, соціально-економічного розвитку країни;
 • затверджує бюджет Партії та звіти про його виконання;
 • затверджує положення депутатської фракції Партії у Верховній Раді України;
 • ухвалює рішення про вступ Партії в політичні блоки, спілки і про вихід з них;
 • подає пропозиції щодо кандидатів на виборах до представницьких органів влади Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;
 • затверджує Положення про внутріпартійне голосування членів місцевих, регіональних організацій Партії при визначенні кандидатів у народні депутати України;
 • формує за результатами внутріпартійного голосування список кандидатів в народні депутати України від Партії та подає його на затвердження З’їзду Партії;
 • обирає із свого складу членів Президії Політичної Ради Партії, крім тих. які входять до Президії Політичної Ради Партії за посадою; приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію засобів масової інформації і затверджує їх статути;
 • самостійно утворює, ліквідує створені нею тимчасові комісії Партії, затверджує обрані такими комісіями з-поміж їх членів кандидатури голів цих тимчасових комісій Партії;
 • визначає порядок сплати членських внесків, встановлює, змінює їх розмір, а також пільги по сплаті;
 • приймає поточні програми діяльності Партії, приймає політичні рішення і робить заяви від імені Партії;
 • приймає рішення про припинення діяльності місцевої чи регіональної організації, коли вона дискредитує Партію;
 • протягом одного місяця скликає позачерговий З’їзд Партії у разі дострокового припинення Головою Партії своїх повноважень;
 • затверджує символіку Партії, зразки штампів, печатки, бланків, іншої атрибутики, а також документа, що засвідчує членство в Партії;
 • приймає до свого розгляду будь-які інші питання діяльності Партії, що не входять у виняткову компетенцію З’їзду.

Політична Рада Партії має право скасовувати рішення Президії Політичної Ради Партії, якщо за це проголосує не менше 2/3 членів Політичної Ради Партії.

4.1.15. У період між засіданнями Політичної Ради Партії керівним органом Партії є Президія Політичної Ради Партії. Керівництво Президією Політичної Ради Партії здійснюється Головою Партії. Чисельний склад Президії Політичної Ради визначається Політичною Радою Партії.

4.1.16. До складу Президії Політичної Ради Партії входять за посадою: Голова Партії, перший заступник, заступники Голови Партії, голова фракції Партії у Верховній Раді України.

4.1.17. Президія Політичної Ради Партії скликається Головою Партії не рідше одного разу на місяць. Позачергові засідання Президії Політичної Ради Партії можуть оти скликані на підставі рішення Ревізійної Комісії Партії. Голови Партії. Засідання Президії Політичної Ради Партії вважається правомочним, якщо в його роботі бере участь не менше 2/3 кількості її членів.

4.1.18. Рішення на засіданні Президії Політичної Ради Партії приймаються простою більшістю присутніх членів Президії шляхом відкритого голосування.

Голова Партії з усіх питань голосує останнім.

4 1.19. Президія Політичної Ради Партії:

 • скликає засідання Політичної Ради Партії;
 • здійснює оперативне керівництво діяльністю Партії;
 • здійснює прийом у члени Партії;
 • вступає у відносини з владними структурами різних рівнів;
 • розглядає питання тактики проведення виборчої кампанії, визначає напрямки фінансової, організаційної та оперативної діяльності Партії;
 • приймає рішення про звернення до народу України. Президента України, а також до Верховної Ради України та інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування з питань політичного, соціально-економічного розвитку країни;
 • подає пропозиції щодо кандидатів на виборах до представницьких органів влади Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;
 • за поданням Голови Партії погоджує кандидатури на голів регіональних організацій;
 • призначає виконуючого обов’язки голови регіональної організації Партії у випадках передбачених п.3.10. до проведення Загальних зборів (конференції) регіональної організації;
 • у випадках відсутності Ради відповідної регіональної організації погоджує створення місцевої організації;
 • приймає до свого розгляду інші питання, окрім тих, що відносяться до виняткової компетенції З’їзду Партії. Політичної Ради та Голови Партії.

4.2. ГОЛОВА ПАРТІЇ:

 • відкриває З’їзди Партії, головує на засіданнях Політичної Ради;
 • Президії Політичної Ради Партії, організовує їх роботу;
 • скликає позачергові З’їзди Партії, засідання Політичної Ради Партії;
 • Президії Політичної Ради Партії;
 • розпоряджається коштами Партії відповідно до її бюджету та наданих повноважень;
 • представляє без доручення Партію в органах влади, на підприємствах, установах, організаціях України та за її межами, а також офіційно виступає від імені Партії в засобах масової інформації;
 • укладає договори від імені Партії, відкриває (закриває) в банках поточні й інші рахунки Партії, видає доручення, підписує фінансові документи Партії;
 • подає пропозиції щодо кандидатів на виборах до представницьких органів влади Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;
 • за поданням Голови Секретаріату Політичної Ради Партії приймає на роботу та звільняє працівників Секретаріату Політичної Ради Партії, затверджує його штатний розпис;
 • видає накази в межах своєї компетенції;
 • підписує рішення З’їзду. Політичної Ради Партії, Президії Політичної Ради Партії;
 • здійснює інші повноваження, не заборонені цим Статутом.

4.2.1. ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ПАРТІЇ, ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ ПАРТІЇ.
4.2.1.1. Перший Заступник Голови Партії за дорученням Голови Партії або за рішенням Політичної Ради Партії здійснює повноваження, передбачені пунктом 4.2 цього Статуту.

4.2.1.2. У разі дострокового припинення повноважень Голови Партії до моменту обрання нового Голови його обов’язки виконує перший заступник Голови Партії, а якщо це неможливо — уповноважений Політичною Радою Партії заступник Голови Партії.

4.2.1.3. Голова Партії має заступників, які обираються З’їздом Партії за поданням Голови Партії. Голова депутатської фракції Партії у Верховній Раді України є одночасно заступником Голови Партії за посадою.

Функції заступників, розподіл обов’язків між ними визначає Політична Рада Партії.

4.2.1.4. Перший заступник та заступники Голови Партії припиняють свої повноваження у випадку обрання З’їздом Партії нового Голови Партії.

4.2.2. СЕКРЕТАРІАТ ПОЛІТИЧНОЇ РАДИ ПАРТІЇ.
4.2.2.1. Секретаріат Політичної Ради Партії — виконавчий постійно діючий орган Партії, який очолює Голова Секретаріату — один із заступників Голови Партії.

4 2.2.2. Секретаріат Політичної Ради Партії:

 • веде облік місцевих та регіональних організацій Партії, членів та прихильників Партії, її фракцій у виборних органах влади;
 • організовує роботу З’їзду, Політичної Ради. Президії Політичної Ради;
 • розробляє проект порядку денного З’їзду, регламенту роботи З’їзду і вносить їх на розгляд З’їзду;
 • доводить до відома місцевих, регіональних організацій Партії рішення З’їзду членів Партії, Політичної Ради. Президії Політичної Ради, Голови Партії;
 • здійснює інші загальнопартійні заходи, веде поточну та технічну роботу.

4.2 2.3. Голова Секретаріату Політичної Ради Партії подає на затвердження Голові Партії штатний розклад Секретаріату Політичної Ради Партії.

Секретаріат Політичної Ради Партії підлеглий і підзвітний Голові Партії та Політичній Раді.

4.3. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ПАРТІЇ
4.3.1. Ревізійна комісія є контрольно-ревізійним органом Партії, який здійснює нагляд за дотриманням фінансово-господарської дисципліни органами та посадовими особами Партії. Перевірки фінансово-господарської діяльності проводяться Ревізійною комісією за дорученням З’їзду Партії, Політичної Ради, Голови Партії або з її власної ініціативи. Ревізійній комісії повинні бути надані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення посадових осіб на її вимогу. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок на З’їзді Партії, а також на засіданні Політичної Ради.

4.3.2. Члени Ревізійної комісії вправі брати участь у засіданнях Політичної Ради правом дорадчого голосу. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах га балансах. Без висновку Ревізійної комісії Політична Рада не вправі затверджувати бюджет та звіти про його виконання. Ревізійна комісія зобов’язана вимагати позачергового скликання З’їзду у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Партії або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Політичної Ради і працівники штатного апарату Партії.

4.3.3. Планову перевірку діяльності місцевих, регіональних організацій, Політичної Ради Ревізійна комісія проводить не рідше одного разу на 2 роки.

4.4. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПАРТІЇ
4.4.1. Структуру Партії складають: регіональні (Автономної Республіки Крим, обласні. міст Києва та Севастополя) організації, місцеві (сільські, селищні, міські, районні у містах, районні) та первинні організації. Організації адміністративно-територіальних одиниць нижчого рівня входять до складу відповідної організації адміністративно- територіальної одиниці вищого рівня.

Діяльність регіональних, місцевих та первинних організацій регламентується цим Статутом.

Рішення центральних органів Партії, її Голови з питань виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, проведення всеукраїнського та місцевих референдумів є обов’язковими для місцевих та регіональних організацій. Рішення Рали регіональної організації з цих же питань є обов’язковими для відповідних місцевих організацій.

4.4.2. На території села, селища, міста районного підпорядкування, району, а також Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя відповідно може бути створено лише по одній місцевій чи регіональній організації за погодженням з Президією Політичної Ради Партії.

4.4.3. РЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
4.4.3.1. Регіональні організації Партії утворюються на установчих зборах (конференціях) за погодженням з Президією Політичної Ради Партії та підлягають облікові в Секретаріаті Політичної Ради Партії.

4.4.3.2. Регіональні організації Партії для набуття статусу юридичних осіб підлягають реєстрації в установленому чинним законодавством порядку.

4.4.3.3. Регіональна організація Партії:

 • реалізовує заходи Партії згідно з нормами цього Статуту;
 • програмними завданнями та рішеннями Центральних органів Партії;
 • веде облік місцевих організацій, членів та прихильників Партії на відповідній території;
 • формує власну організаційно-управлінську структуру;
 • висуває кандидатів на виборах у представницькі органи влади;
 • Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

4.4.3.4 Вищим органом регіональної організації є Загальні збори або конференція її членів, що скликаються не рідше одного разу на два роки Радою регіональної організації, а у випадку її відсутності — головою регіональної організації. Позачергове скликання Загальних зборів (конференції) може здійснюватись на вимогу не менше 1/3 членів регіональної організації за рішенням Президії Політичної Ради або Голови Партії чи за ініціативою не менше половини відповідних місцевих організацій.

4.4.3.5 Про проведення Загальних зборів (конференції) Голова регіональної організації повинен повідомити членів регіональної організації, місцеві організації, Секретаріат Політичної Ради Партії не пізніше ніж за 10 днів до їх проведення. Повідомлення може бути зроблене через засоби масової інформації або в інший доступний спосіб.

4.4.3.6. У роботі Загальних зборів (конференції) регіональної організації з

правом голосування з усіх питань порядку денного можуть брати участь представники фракцій Партії в органах влади, члени Політичної Ради Партії.

4.4.3.7. До проведення Загальних зборів (конференції) регіональної організації членам Партії повинна бути надана можливість ознайомитись з проектом порядку денного Загальних зборів (конференції) та проектами відповідних документів. Загальні збори (конференція) не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

4.4.3.8. Будь-хто з членів Політичної Ради Партії, членів регіональної організації мають право вносити до Ради регіональної організації, а в разі її відсутності до голови організації свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів (конференції) регіональної організації не пізніше ніж за 5 днів до їх скликання. Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного приймається Загальними зборами (конференцією) регіональної організації. Пропозиції 1/3 членів регіональної організації, а також Голови Партії, вносяться до порядку денного обов’язково.

4.4.3.9. Загальні збори (конференція) регіональної організації Партії вважаються правомочними, якщо в них бере участь не менше половини членів регіональної організації Партії (обраних делегатів). Усі питання, за винятком припинення діяльності місцевої організації, приймаються більшістю голосів.

4.4.3.10. Загальні збори (конференція) регіональної організації Партії:

 • затверджують порядок денний свого засідання, визначають порядок голосування;
 • здійснюють прийом у Партію;
 • визначають структуру керівних, виконавчих та інших органів регіональної організації;
 • за погодженням з Президією Політради Партії обирають на 4 роки Голову регіональної організації Партії;
 • обирають на 4 роки членів Ради регіональної організації;
 • визначають кількість заступників голови організації та за його поданням обирають їх на 4 роки;
 • приймають рішення про звільнення Голови регіональної організації Партії, членів Ради регіональної організації;
 • затверджують положення про фракції Партії в місцевих радах;
 • приймають рішення про скликання позачергового З’їзду Партії;
 • обирають делегатів на З’їзд Партії за встановленою Політичною Радою квотою;
 • приймають рішення про припинення своєї діяльності та підпорядкованих їй місцевих організацій Партії;
 • висувають кандидатів у народні депутати України, кандидатів у депутати місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у відповідності з положеннями діючих Законів України.

4.4.3.11. За рішенням Ради регіональної організації може бути проведена конференція регіональної організації. Порядок обрання делегатів на конференцію, квота представництва на ній місцевих організацій визначаються Радою регіональної організації. Порядок організації і проведення конференції аналогічний організації Загальних зборів регіональної організації.

4.4.3.12. В період між Загальними зборами (конференціями) регіональної організації як керівний орган діє Рада регіональної організації, яку очолює Голова регіональної організації. До складу Ради регіональної організації, крім обраних Загальними зборами (конференцією) регіональної організації , також входять: голови або уповноважені представники місцевих організацій Партії, створених в межах адміністративно-територіальних одиниць республіканського чи обласного підпорядкування, керівники фракцій (груп) Партії в обласних, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя представницьких органах влади. В роботі Ради з правом голосу можуть брати участь представники Політичної Ради Партії.

4.4.3.13. Рада регіональної організації проводить свої засідання не рідше одного разу на два місяці. Позачергові засідання Ради проводяться на вимогу не менше 1/3 її членів, за рішенням Політичної Ради Партії, Голови Партії або за ініціативою не менше третини місцевих організацій.

4.4.3.14. Рада регіональної організації Партії:

 • організовує виборчі кампанії Партії на відповідній території, згідно з вимогами Конституції України, законодавства України про всеукраїнський референдум та про місцеві референдуми (плебісцити, опитування), бере участь в кампаніях по організації і проведенню відповідних референдумів, в інших формах безпосередньої демократії;
 • скликає Загальні збори (конференцію) регіональної організації;
 • погоджує створення місцевих організацій у відповідних адміністративно-територіальних одиницях;
 • приймає до свого розгляду будь-які інші питання діяльності регіональної організації Партії, що не входять у виняткову компетенцію Загальних зборів (конференції) регіональної організації Партії;
 • здійснює прийом у Партію;
 • розглядає заяви прихильників Партії та приймає рішення про їх реєстрацію;
 • визначає функції посадових осіб регіональної організації, розподіл обов’язків між ними;
 • призначає виконуючого обов’язки заступника голови регіональної організації до проведення Загальних зборів (конференції) організації;
 • призначає виконуючого обов’язки голови місцевої організації, яка входить до складу регіональної, до проведення Загальних зборів (конференції) місцевої організації.

4.4.3.15. У своїй діяльності регіональні організації керуються законодавством України, нормами цього Статуту, Програмою Партії, рішеннями Центральних органів Партії, власним регламентом.

4.4.3.16. Голова регіональної організації:

 • відкриває загальні збори (конференцію) регіональної організації;
 • головує на засіданнях Ради регіональної організації;
 • скликає засідання Ради регіональної організації, а у випадках відсутності Ради скликає Загальні збори (конференцію) регіональної організації;
 • розпоряджається коштами організації відповідно до її бюджету та наданих повноважень;
 • без доручень представляє регіональну організацію у відносинах із державними органами та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями;
 • укладає договори від імені організації Партії, відкриває (закриває);
 • в банках поточні й інші рахунки Партії, видає накази, доручення підписує документи, за поданням керівників Секретаріату організації приймає та звільняє працівників Секретаріату організації;
 • підписує рішення регіональної організації;
 • може делегувати частину своїх повноважень посадовим особам регіональної організації.

4.4.4. МІСЦЕВІ ОРГАНІЗАЦІЇ
4.4.4.1 .Місцева організація Партії утворюється не менше ніж трьома членами Партії в межах адміністративно-територіальної одиниці будь-якого рівня, за виключенням республіканського, обласного, міст Києва та Севастополя, шляхом проведення установчих зборів за погодженням з Радою регіональної організації, а в разі її відсутності — з Президією Політичної Ради Партії.

4.4.4.2. Місцева організація у своїй діяльності керується законодавством України, нормами цього Статуту. Програмою Партії, рішеннями Центральних органів Партії, Голови Партії. Загальних зборів (конференції) та Ради регіонаїьної організації.

4.4.4.3. Місцеві організації Партії для набуття прав юридичної особи реєструються в установленому чинним законодавством порядку.

4.4.4.4. Місцеві організації Партії підлягають облікові в місцевій організації вищого рівня, в Раді регіональної організації, в Секретаріаті Політичної Ради Партії.

4.4.4.5. Місцева організація:

 • реалізовує заходи Партії згідно з нормами цього Статуту, програмними завданнями та рішеннями вищої організації, Центральних органів Партії;
 • веде облік членів, прихильників Партії на відповідній території;
 • сприяє підготовці до вступу в Партію нових членів:
 • формує власну організаційно-управлінську структуру;
 • подає до організації вищого рівня протоколи установчих зборів, Загальних зборів (конференцій) місцевої організації та списки її членів.

4.4.4.6. Керівником місцевої організації є голова організації, обраний Загальними зборами ‘ конференцією) організації за поданням Ради регіональної організації, а в разі її відсутності Президією Політради Партії.

4.4.4.7. Голова місцевої організації:

 • представляє місцеву організацію Партії у відносинах із державними органами, органами місцевого самоврядування та іншими організаціями;
 • звіту є перед Загальними зборами (конференцією) місцевої організації, а при необхідності — перед Центральними органами Партії;
 • розпоряджається за цільовим призначенням коштами місцевої організації;
 • організовує та проводить Збори (конференцію) місцевої організації Партії не рідше одного разу на півроку;
 • в разі створення керівного органу організації скликає його засідання та організує його роботу у відповідності з його регламентом.

4.4.4.8. Вищим органом місцевої організації є Загальні збори організації, а для організацій, до складу яких входять місцеві організації нижчого рівня чи первинні організації, вищим органом може бути також і конференція.

4.4.4.9. Загальні збори (конференція) місцевої організації Партії вважаються правомочними, якщо в них бере участь не менше половини членів місцевої організації Партії (обраних делегатів конференції»).

Загальні збори (конференція) місцевої організації скликаються головою організації або керівним органом організації у випадку його створення, а також Головою партії, Політичною Радою партії. її Президією або головою чи керівним органом організації вищого рівня. Про скликання Загальних зборів (конференції) голова чи керівний орган організації обов’язково інформує, не пізніше ніж за п’ять днів голову місцевої організації вищого рівня, а в разі її відсутності голову регіональної організації та Секретаріат Політичної Ради Партії.

4.4.4.11. Загальні збори (конференція) місцевої організації Партії:

 • затверджують плани діяльності організації та звіти Голови місцевої організації Партії про їх виконання;
 • здійснюють прийом у члени Партії;
 • визначають структуру організації, керівні органи, порядок скликання Зборів (конференцій), прийняття рішень, голосування;
 • подають до Політичної Ради Партії пропозиції щодо кандидатів у народні депутати України по виборчих округах на відповідній території;
 • висувають кандидатів у депутати місцевих рад, на посади сільських, селищних, міських голів у відповідності з чинним законодавством України;
 • за поданням Ради регіональної організації, а в разі її відсутності Президії Політради партії обирають Голову місцевої організації Партії;
 • визначають своїх делегатів на З’їзд Партії за встановленою Політичною Радою квотою;
 • створюють постійні та тимчасові комісії, заслуховують та затверджують звіти про їх діяльність;
 • приймають рішення про припинення діяльності місцевої організації Партії.

4.4.4.12. Члени регіональних організацій. Політичної Ради Партії мають право брати участь в роботі Загальних зборів (конференцій) місцевої організації з правом голосування з усіх питань порядку денного.

4.4.4.13. Якщо місцева організація дискредитує Партію, не дотримується норм цього Статуту, Програми Партії, то її діяльність може бути припинена рішенням Загальних зборів (конференції) регіональної організації або Політичної Ради Партії. Рішення про припинення діяльності місцевої організації приймається 3/4 голосів присутніх членів на засіданні Політичної Ради або Загальних зборів (конференції) регіональної організації Партії. Місцева організація має право протягом одного місяця оскаржити таке рішення Загальних зборів (конференції) регіональної організації до Політичної Ради Партії, а рішення Політичної Ради Партії з цього питання внести протягом одного року на порядок денний чергового З’їзду Партії.

4.4.5. ПЕРВИННІ ОРГАНІЗАЦІЇ.
4.4.5.1. Первинна організація є постійно діючою ланкою Партії, до якої на добровільних засадах входять не менше трьох членів Партії. Первинні організації Партії можуть утворюватись у складі місцевої організації окремими її членами за місцем їх проживання чи трудової діяльності відповідно до законодавства України, цього Статуту та за погодженням з керуючим органом відповідної місцевої організації, а в разі його відсутності з головою організації.

Первинна організація утворюється на установчих зборах. Первинна організація Партії набуває статусу партійної організації після її визнання керівним органом тієї партійної організації, до складу якої вона входить безпосередньо.

4.4.5.2. Первинна організація у своїй діяльності керується законодавством України, нормами цього Статуту, Програмою Партії, рішеннями Центральних органів Партії, Голови Партії. Загальних зборів(конференції) та Ради регіональної організації, а також відповідної місцевої організації.

4.4.5.3. Керівником первинної організації є її голова, який обирається загальними зборами первинної організації за поданням голови місцевої організації, до складу якої входить первинна організація. Голова первинної організації:

 • керує її поточною діяльністю;
 • без доручення представляє організацію в зовнішніх стосунках;
 • скликає загальні збори організації та головує на них;
 • має праву підпису документів організації.

4.4.5.4.Вищим органом первинної організації є її загальні збори, які скликаються головою організації за його ініціативою або на вимогу 1 /3 членів організації, а також за рішенням організації вищого рівня. Збори правомочні, якщо в них беруть участь не менше половини членів організації.

Збори пропонують на розгляд партійної організації вищого рівня кандидатури до участі у виборах всіх рівнів згідно діючого законодавства. Рішення загальних зборів первинної організації мають рекомендаційний характер для організацій вищого рівня.

4.4.6. ПАРТІЙНІ ФРАКЦІЇ У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ ТА МІСЦЕВИХ РАДАХ.
4.4.6.1. Члени Партії — народні депутати України, депутати місцевих рад утворюють у відповідних радах депутатські фракції (групи). Кожен член Партії, який є депутатом, зобов’язаний увійти до складу партійної фракції (групи). Члени фракції (групи) обирають Голову фракції (групи).

4.4.6.2. Депутатські фракції (групи) в місцевій раді ставляться на облік у відповідній місцевій, регіональній організації Партії та Секретаріаті Політичної Ради Партії.

4.4.6.3. Діяльність фракції (групи) узгоджується з рішеннями керівних органів Партії та відповідних регіональних і місцевих організацій.

5. МАЙНО ТА КОШТИ ПАРТІЇ
5.1. Партія має у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.

5.2. Кошти та майно Партії формуються з:

 • членських внесків;
 • добровільних пожертвувань;
 • надходжень від основної діяльності Партії та її регіональних і місцевих організацій, незабороненої чинним законодавством України.

5.3. Партія може мати власне рухоме і нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється Законами України. Партія може орендувати необхідне рухоме та нерухоме майно.

5.4. Кошти Партії використовуються на:

 • виконання програмних цілей і статутних завдань Партії;
 • придбання майна, необхідного для розвитку політичної діяльності Партії;
 • заснування та діяльність власних засобів масової інформації;
 • фінансування публічних заходів відповідно до цілей Партії;
 • оплату праці працівників Партії та матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності;
 • матеріальну допомогу організаціям та членам Партії, молодіжним організаціям, закладам культури, охорони здоров’я, народної освіти, студентству;
 • інші цілі, пов’язані із забезпеченням життєдіяльності партії.

5.5. Партія не ставить метою своєї діяльності отримання прибутку.

Надходження від діяльності Партії не перерозподіляються між її членами, а залишаються в її розпорядженні і направляються на реалізацію завдань, передбачених даним Статутом, використовуються тільки на цілі, передбачені цим Статутом, а також на утримання штатного апарату Партії відповідно до затвердженого Політичною Радою бюджету.

5.6. Партія щорічно публікує в загальнодержавному засобі масової інформації фінансовий звіт про доходи і видатки, а також звіт про майно партії.

5.7. Партія зобов’язана вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватися в органах державної податкової адміністрації і вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

5.8. Партія забезпечує облік і зберігання документів по особовому складу штатних співробітників, які при реорганізації або ліквідації Партія своєчасно передає у встановленому порядку на державне збереження.

5.9. Голова Партії за поданням Ревізійної комісії може залучати за трудовими угодами фахівців для перевірки фінансово-господарської діяльності Партії.

5.10. Щорічно на Загальних зборах (конференціях) членів місцевих, регіональних організацій Голови цих організацій звітують з питань використання коштів та майна відповідних організацій Партії.

6. ПРАВА ПАРТІЇ.
6.1 Для реалізації своїх цілей і завдань Партія відповідно до чинного законодавства має право:

 • вільно провадити свою діяльність у межах, передбачених Конституцією України, цим Законом та іншими законами України;
 • брати участь у виборах Президента України, до Верховної Ради України, до інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у порядку, встановленому відповідними законами України;
 • використовувати державні засоби масової інформації, а також засновувати власні засоби масової інформації, як передбачено відповідними законами України;
 • підтримувати міжнародні зв’язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, засновувати (вступати між собою у) міжнародні спілки з додержанням вимог цього Закону;
 • ідейно, організаційно та матеріально підтримувати молодіжні, жіночі та інші об’єднання громадян, подавати допомогу у їх створенні.

6.2. Політична партія має право на опозиційну діяльність, в тому числі:

 • можливість викладати публічно і обстоювати свою позицію з питань державного і суспільного життя;
 • брати участь в обговоренні та оприлюднювати і обгрунтовувати критичну оцінку дій і рішень органів влади, використовуючи для цього державні і недержавні засоби масової інформації в порядку, встановленому законом;
 • вносити до органів державної влади України та органів місцевого самоврядування пропозиції, які обов’язкові для розгляду відповідними органами в установленому порядку.

7. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ
7.1. Партія припиняє свою діяльність за рішенням З’їзду шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

7.2. Рішення про реорганізацію та ліквідацію Партії у формі саморозпуску приймається виключно на З’їзді Партії 3/4 голосів присутніх делегатів.

7.3. Ліквідація Партії проводиться за рішенням З’їзду Партії або суду ліквідаційною комісією, що утворюється рішенням З’їзду або судом. Ліквідаційний баланс Партії затверджується на З’їзді Партії.

7.4. Майно і кошти Партії в разі її ліквідації після задоволення вимог кредиторів, направляються на цілі, передбачені даним Статутом Партії, а у випадках, визначених законодавчими актами, за рішенням суду можуть спрямовуватися в дохід держави.

8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТА ПРОГРАМ ПАРТІЇ.
8.1. Зміни і доповнення до Статуту і Програми Партії вносяться за рішенням З’їзду, якщо за таке рішення проголосувало 3/4 зареєстрованих делегатів З’їзду. Редакційні правки, які не змінюють зміст Статуту, можуть вноситись рішенням Політради Партії з наступним затвердженням на черговому з’їзді Партії.

8.2. Про зміни, що внесені до статутних документів. Партія повідомляє Міністерство юстиції України у тижневий строк.